• | หลักเกณฑ์ | วิธีการทำโครงการ | ระเบียบและคำสั่ง | หนังสือ คิด พอ ดี | •
 
 
 
 
หลักเกณฑ์
วิธ๊การทำโครงการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 

หนังสือ

 เรื่องการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนปลัดกระทรวงต่างๆ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

นร0117/ว9539 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :1.แนวทางฯ 2.แบบฟอร์ม.pdf / .doc ) Update:14/11/56

.............................................................................................

แผนยุทธศาสตร์

• แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

• ที่ ๑๔๐/๒๕๕๗ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท

• ที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา

• ที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย

• ที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ

• ที่ ๕/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์

• ที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง

• ที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ที่ ๘/๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

.............................................................................................

แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• แนวทางการกลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม) Update:11/11/56

.............................................................................................

คู่มือและแนวทางการดำเนินงาน

คู่มือและแนวทางการดำเนินงาน“โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Download : ( .pdf )

.............................................................................................

แบบฟอร์มการกลั่นกรองและตรวจสอบความเหมาะสม

 แบบฟอร์มการกลั่นกรองและตรวจสอบความเหมาะสมของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  หรือส่วนราชการ update:11/11/56

Download : .pdf / .doc )

.............................................................................................

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ 53/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Download : ( .pdf )

 ที่ 165/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Download : ( .pdf )

.............................................................................................

คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คำสั่งที่ 1/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 

Download : ( .pdf )

คำสั่งที่ 2/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

Download : ( .pdf ) 

 คำสั่งที่ 3/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Download : ( .pdf ) 

.............................................................................................

ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Download : ( .pdf )

ขั้นตอน กระบวนการจัดทำและเสนอโครงการ

Download : ( .pdf )

ผังโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Download : ( .pdf ) 

สัญญารับเงินอุดหนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Download : ( .pdf / .doc

แบบเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แบบ คปพ.01)

Download : ( .pdf / .doc / คำอธิบาย ) 

 แบบส่งบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินอุดหนุน (แบบ คปพ.02)

Download : ( .pdf / .doc 

 แบบการจัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำแนกรายงวด (แบบ คปพ.03)

Download : ( .pdf / .doc 

 แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ คปพ.04)

Download : ( .pdf / .doc 

 แบบส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการ (แบบ คปพ.05)

Download : ( .pdf / .doc 

 แบบคำขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ แก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน (แบบ คปพ.06)

Download : ( .pdf / .doc 

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

• ระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓

   
www.obec.go.th